Navigácia

Navigácia

  O škole

  Profil školy

    


   

     Naša Základná škola je vidiecka neplne organizovaná s 1. – 4. ročníkom . ZŠ je orientovaná na enviromentálnu výchovu a región.Základnou prioritou našej ZŠ je zabezpečenie kvalitného edukačného procesu postaveného na princípoch demokratickej komunikácie, kreativity a individuálneho prístupu k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho garantom sú naši kvalitní pedagógovia, ktorí žiakom vytvoria podmienky pre ich bezproblémové zvládnutie učebných plánov, osnov a štandardov pre jednotlivé predmety a ročníky, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom. Od ich zvládnutia závisí, ako dokážu žiakov viesť, vychovávať, naučiť, tvorivo ich ovplyvňovať, komunikovať a žiť s nimi v škole i mimo nej.    Je zapojená do projektu Infovek, Európa v škole, Správaj sa normálne. Základná škola má 3triedy / 43 žiakov / v ktorých vyučujú 4 kvalifikované učiteľky.  Škola má 1 zmiešané oddelenie ŠKD v ktorom je 39 žiakov.
  Spoločným cieľom pedagogických pracovníkov ZŠ je kvalitne pripraviť žiakov na následné štúdium a vzdelanie. Posolstvom  a heslom ŠkVP je " Učenie má horké korene, ale sladké ovocie". Sme škola rodinného typu. Snažíme sa o  úzku spoluprácu pedagógov, aktívne pôsobenie pedagógov na dieťa i rodiča a vzájomnú spoluprácu. Stravovanie žiakov zabezpečuje školská jedáleň pri MŠ v Demjate.

  Vo vyučovacom procese sú aplikované inovačné metódy a formy práce so žiakmi / SFUMATO/a alternatívne prvky z Projektu ORAVA.

  V rámci mimoškolských aktivít ZŠ vytvára priestor pre rozvoj nadania a talentu detí.

  Výchova vo voľnom čase v popoludňajších hodinách je zabezpečená v prospech rodičov a žiakov prostredníctvom ŠKD a krúžkov.Základnou snahou je vytvoriť aktívne a cieľavedomé využívanie voľného času na báze dobrovoľnosti. Zriadili sme aj pobočku ZUŠ v Raslaviciach. / hudobný a tanečný odbor/.
  Obsah výchovy v ŠKD je realizovaný pomocou oddychových a zábavných činnosti s využitím podmienok, ktoré škola a jej okolie ponúka. Sekundárnou úlohou ŠKD je aj príprava na vyučovanie.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola
   Demjata 57, 08 213
  • 051/7789247

  Fotogaléria