Navigácia

Navigácia

  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola
  Adresa školyDemjata
  Telefón0517789247
  E-mailcorovcakovaviera@centrum.sk
  WWW stránkazsdemjata.edupage.org
  ZriaďovateľObec Demjata

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr.Čorovčáková Viera   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaMgr.Katarína Adamčáková 
  pedagogickí zamestnanciMgr.Katarína Adamčáková 
     
     
  ostatní zamestnanciHelena Fabuľová 
     
  zástupcovia rodičovMgr.Lucia Rákošová 
     
     
     
  zástupca zriaďovateľaBeáta Rychvalská,Jozef Sabol 
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
  MZMgr.Mária FrimerováPrimárne vzdelávanie 

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 49

  Počet tried: 4

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried0111000003
  počet žiakov195890000041
  z toho ŠVVP          
  z toho v ŠKD         35

  § 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJETVHUVIFVMATNBVPVCPDAPVOSJLSPR.TSVTEVVLAVYV
  1.A               
  2.A  1 1   11,1111  1
  3.A  1 1,2   11,611  1
  4.A1,6 111,67 11,2 1,671 11,331

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  1.A191900
  2.A5500
  3.A8800
  4.A9900

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  1.A1900,0000,0000,00
  2.A576440,2176440,2100,00
  3.A833266,4033266,4000,00
  4.A983555,6783555,6700,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku1101000003
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.  33      
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka119 
  Bežných tried222 
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu341 

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP516 
  DPP    
  Znížený úväzok2   
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov 55
  vychovávateľov 11
  asistentov učiteľa   
      
  spolu   

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška3 
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium 1
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  Prehľad aktivít v školskom roku 2016/2017

  Účelové cvičenie

  Návšteva opálových baní Prešov Dubník

  Oblastná výstava drobnochovateľov

  Farebný týždeň zdravia

  Mesiac úcty k starším

  Divadlo Portál - Martinko Klingáč

  Beseda - život človeka so zrakovým postihnutím p. Nándraží

  Gašparko - návšteva v MŠ

  Návšteva cintorína - spomienka na zosnulých učiteľov

  Otvorená hodina v 1.ročníku

  DJZ Prešov - Budulínček

  Mikuláš v škole

  Vianočné trhy Prešov - cestujeme vlakom,autobusom, MHD

  Rodinná tvorivosť - RETRO VIANOCE

  Vianočná akadémia

  Múzeum na kolesách

  Karneval

  Kúzelná fyzika

  Deň kyslej kapusty

  Beseda s Markou Staviarskou - Marinka Somarinka

  Anglické div.predstavenie - 4. ročník

  Čitatelský oriešok - súťaž

  Hudobný koncert - G. Dusík,skladby

  Deň vody

  Polepetko v ZŠ TULČÍK

  Marfušiné dobrodružstvá - div. NA DOSKE

  Plavecký kurz- ZŠ Raslavice

  Deň matiek

  Beseda- hygiena človeka

  Deň mlieka

  Diskotéka uja Ľuba

  MDD

  Dopravné ihrisko Prešov

  Divadlo SARUS PO - O pampušíkovi

  ŠvP - Vyšné Ružbachy - 19.6. - 23.6.

  Futbalový turnaj o pohár Záhradníčka v Záhradnom

  Rozlúčka so štvrtákmi

  Koniec roka

  Športový deň rodiny

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé

  B) Krátkodobé

  C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie: komplexná v r. 2012

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  Škola má velmi dobré materiálno technické vybavenie.

  V novom školskom roku sa plánuje druhá etapa výmeny okien, zateplenie,oprava fasády,rekonštrukcia ihriska.

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  viď. Obecný úrad Demjata

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť reči žiakov už v MŠ./ logopedická starostlivosť/

  Korigovať správanie žiakov v škole,ale aj na verejnosti.

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Anglický jazyk26 p.Fecková
  Ekologický20 Jana Hrehová
      
  Futbalový14 Lukáš Valíček
  Internetový10 Mgr. Viera Čorovčáková
  Počítačový14 Mgr. Mária Frimerová
      
      
  Šikovníček19 Mgr. Katarína Adamčáková
  ŠKD36 Jana Hrehová

  § 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

  Spolupráca školy s rodičmi

  Škola výborne spolupracuje s rodičmi,čo sa odzrkadľuje aj na podujatiach organizovaných školou a za aktívnej pomoci rodičov.

  Záver

  Vypracoval: Mgr.Čorovčáková Viera

  V Demjate, 5. októbra 2017

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola
   Demjata 57, 08 213
  • 051/7789247

  Fotogaléria